GESTORIA ADMINISTRATIVA:

 • Matriculacions i transmissions de vehicles.
 • Baixes temporals i definitives de vehicles.
 • Tràmits davant organismes oficials.
 • Declaració de la renda.
 • Redacció i legalització de documents.
 • Liquidació d’impostos.
 • Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades.
 • Comptabilitat, fiscalitat i tributació d’empreses i autònoms.
ASSESSORIA JURÍDICA:

 • Civil
 • Mercantil
 • Administratiu
 • Fiscal i Tributari
 • Laboral